Verkiezingen 2021: Heidelberg onder de loep

Jesse Klaver, Wopke Hoekstra, Mark Rutte: politiek up-to-date blijven is essentieel, toch kan er duizelingwekkend veel informatie op je afkomen. Om het politieke klimaat op de SVJ en CMD eens even goed onder de loep te nemen doken redactieleden Chiel Bareman, Lizzy-Ann van Dijk en Anouk Bowman in de wereld van zetels en stemmen. Met deze keer: de digitale enquête die velen van onze lezers hebben ingevuld. 

De afgelopen weken is er een digitale enquête verspreid onder de studenten van onze faculteit met onderwerpen die betrekking hebben op de aanstaande verkiezingen. Velen van jullie hebben onze anonieme enquête ingevuld, waardoor wij goed inzicht hebben gekregen in de meningen van onze faculteit! Die zetten wij voor jullie op een rijtje.

‘De avondklok is een goede maatregel om de corona-besmettingen te beperken’

*) Er zit een fout in de tabel, het aantal SvJ’ers dat het eens is met de avondklok komt neer op 35%. Dank, Sander, voor de oplettendheid!

De afgelopen periode is er veel te doen geweest om de avondklok. De actiegroep ‘Viruswaarheid’ heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat. De maatregel zou volgens hen een te grote inperking van de vrijheid zijn. In eerste instantie hadden zij deze rechtszaak gewonnen. De staat liet het daar echter niet bij zitten en ging in hoger beroep. Nog dezelfde dag schortte de rechtbank het besluit tot opheffing op. Op vrijdag 26 februari behandelde de rechtbank de zaak inhoudelijk. Er is volgens het gerechtshof wel degelijk sprake van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De (tijdelijke en beperkte) inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.

Onduidelijkheid over het effect van de avondklok op het coronavirus zou voor tegenstanders genoeg reden zijn om deze op te heffen. Zo lezen wij tussen de reacties op de enquête: “Ik ga niet minder naar vrienden, alleen eerder.” Voorstanders geven vooral aan te vertrouwen te hebben in het beleid dat overheid met betrokken partijen maakt, zo blijkt o.a. uit de reacties: “Ik ben zelf geen viroloog, dus ik ga de mensen die het wel zijn niet tegenspreken.” En: “De avondklok beperkt contactmomenten en heeft in andere landen zijn effectiviteit bewezen.” 

Tot slot is er een derde groep te vinden tussen de reacties die het eigenlijk met beide kampen eens is en daarin lastig een keuze kan maken. “In België is een avondklok effectief gebleken, maar vooralsnog is hier in Nederland nog bar weinig te merken van enige positief effect.”

‘Onze schaarste ruimte gebruiken voor natuurbehoud of de bouw van meer huizen?’

Nederland groeit en daarmee ook de vraag naar extra huisvesting. Om aan deze vraag te kunnen voldoen wil de Rijksoverheid tussen 2020 en 2030 de bouw van 845.000 extra woningen realiseren. Die huizen moeten natuurlijk ergens gebouwd worden. De vraag is of door de bouw van deze woningen niet in strijd ligt met de ruimte voor natuur. Ook voor het behoud van natuur heeft de overheid duidelijke richtlijnen

Uit jullie toelichtingen komt naar voren dat jullie je zorgen maken of er in de toekomst nog wel genoeg plek voor jullie is om in de stad te wonen. Zo licht een 25-jarige student toe: “De woningmarkt is één doffe bak ellende en wordt alleen nog maar slechter en duurder.” Een ander vult daarop aan dat deze huizen wel betaalbaar moeten blijven voor starters.

De grootste groep ziet geen heil in de bouw van extra woningen. Tenminste, niet wanneer dit ten koste gaat van natuur. Zo wordt er geopperd om door middel van leegstand en hoogbouw de woningnood tegen te gaan. Ook zouden huizenprijzen te hoog zijn en zou daar meer aandacht voor moeten komen. “Zeker in de stad Utrecht is er al genoeg te wonen, wat de samenleving nodig heeft is meer natuur en daarmee ook rust”, aldus een respondent. Hij behoort tot een aanzienlijk kleinere groep die niet gelooft in een tekort aan woningen.

‘Softdrugs moeten volledig worden gelegaliseerd.’

Softdrugs staan op lijst II  van de Opiumwet en dus is het gebruik van en de handel in illegaal. In Nederland geldt er een gedoogbeleid. Hierdoor mogen enkele partijen deze producten onder strikte voorwaarden toch verkopen, zoals bijvoorbeeld coffee- en smartshops. Wel moeten zij deze producten illegaal inkopen. Ook de burger dient zich aan een aantal regels te houden. Zo is er een maximum gesteld aan de hoeveelheid die je op zak mag hebben. Legalisering zou betekenen dat je als particulier niet meer gebonden bent aan een maximum, ook zou de teelt en handel niet langer bestraft worden.

Uit de enquête komt naar voren dat het overgrote deel van jullie het eens is met die legalisering. Ondersteunende argumenten zijn onder andere dat het een terugloop in criminaliteit op zou leveren. Verder zou het huidige beleid hypocriet zijn omdat alcohol wel volledig legaal verkocht mag worden, maar wiet bijvoorbeeld niet. Een student vult aan: “Softdrugs worden veel gebruikt. Als je het legaliseert, kan het gecontroleerd worden en vervolgens op legale wijze verkocht worden. Ik zie een win-win-win situatie.”

Niet iedereen is het daarmee eens, legalisering zou bijvoorbeeld niet goed zijn voor het imago van ons land. Ook zou het slecht zijn voor de volksgezondheid, de drempel om te gebruiken verlagen, of zoals een respondent zegt: “Ik denk dat je in zekere mate jongeren tegen zichzelf beschermt door dit niet volledig te legaliseren.”

‘De huisarts mag de abortuspil kunnen verstrekken.’ 

Momenteel kun je een abortus alleen laten uitvoeren bij een abortuskliniek of een daartoe bevoegd ziekenhuis. Om contact op te nemen, kun je zelf bellen of je huisarts vragen om een doorverwijzing. De stelling luidt dat het mogelijk zou moeten zijn dat de huisarts de abortuspil voor kan schrijven. Dit is een middel om op medicinale wijze een zwangerschap af te breken.

“Hoe makkelijker abortus kan, hoe beter”, daar sluit een overgroot gedeelte zich bij aan. Wel wordt er veelvuldig verwezen naar de gesprekken die voorafgaan aan een abortus: deze zouden moeten blijven. Ze zouden een belangrijk onderdeel zijn in de verwerking en de besluitvorming rondom de ingreep.

Er bestaan wel twijfels over de geschiktheid van de huisarts in deze specifieke hoedanigheid. Zo wordt geopperd om het verstrekken van de abortuspil over te laten aan tweedelijns zorg, zoals een gynaecoloog, want: “Een huisarts is onvoldoende opgeleid en is niet gespecialiseerd in deze tak. Een abortus is geen anticonceptie.”

‘Moet er een verandering komen in de rol van het Koninklijk huis?’ 

Vanaf 1806 is Nederland een monarchie, om precies te zijn een constitutionele monarchie. Die toevoeging is niet onbelangrijk, omdat daarmee aangeven wordt dat de grondwet het belangrijkst is. De rol van de koning wordt beperkt door de grondwet. De monarch, oftewel de koning, is geen regent en regeert dus niet. Het koningshuis heeft voornamelijk een representerende en symbolische rol, maar maakt geen beleid. 

Duidelijk is dat jullie vinden dat er nodig verandering moet komen in de rol van ons koningshuis. Er is vooral kritiek op het inkomen van de Oranjes, zo schrijft een student: “Iedereen betaalt belasting, dat zouden zij ook moeten doen. Als mensen zijn we allemaal gelijk en hoort de één niet boven de ander te staan.” Anderen vinden zelfs dat het koningshuis dusdanig veel geld kost, dat ze Nederland liever in een republiek zien veranderen. Voorstanders pleiten voor de bevordering van onze handel met het buitenland door onze koning, want: “Koninkrijken hebben zo zijn voordelen voor internationale samenwerking.” 

Nu je de moeite hebt genomen om helemaal tot hier te lezen, ga dan vooral ook stemmen op 15, 16 of 17 maart.